แนวทางการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกกัญชา พ.ศ. ๒๕๖๒

แนวทางการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกกัญชา พ.ศ. ๒๕๖๒

กัญชาคืออะไร ที่นี่มีคำตอบ
แนวทางการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกกัญชา พ.ศ. ๒๕๖๒

แนวทางการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกกัญชา พ.ศ. ๒๕๖๒
เพื่อให้การปลูกกัญชาภายในประเทศ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม รัดกุม ตามหลักวิชาการ และเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด รวมถึงป้องกันมิให้มีการนากัญชาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ จึงต้องมีการจัดทา แนวทางการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกกัญชาเพ่ือรองรับการนากัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และ การ ศึกษาวิจัยทางการแพทย์ในประเทศต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้


(ก) กรณีผู้ขอรับอนุญาตรายใหม่ พิจารณาใน ๖ ประเด็นดังต่อไปนี้
๑. สถานท่ีเพาะปลูก ต้องได้รับการตรวจสอบจากพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติยาเสพติด
ให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งเป็นไปตาม“แนวทางการปฏิบัติด้านการจัดเตรียมสถานท่ี การ เก็บรักษา และการควบคุม การใช้สาหรับผู้ขอรับอนุญาตปลูกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา”
๒. ปริมาณการปลูก
๒.๑ กรณีปลูกเพื่อประโยชน์ของทางราชการ การแพทย์ ต้องสอดคล้องกับแผนการผลิต แผนการจาหน่าย และแผนการใช้ประโยชน์ รวมทั้งมีเอกสารแสดงรายละเอียดการซื้อขายผลผลิตล่วงหน้า ระหว่างฝ่ายเกษตรกร หรือเจ้าของฟาร์ม กับผู้ซื้อผลผลิต
๒.๒ กรณีปลูกเพื่อศึกษาวิจัย ต้องสอดคล้องกับแผนการผลิต และแผนการใช้ประโยชน์
ทั้ง ๒ กรณี พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การพิจารณา อนุญาตและการควบคุมการปลูก การผลิต จาหน่าย นาเข้า ส่งออก และมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ
ในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา
๓. ประวัติการถูกดาเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษของผู้ขอรับอนุญาต ต้องไม่เคยมีประวัติ
การถูกดาเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งตรวจสอบโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด
๔. มาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันการรั่วไหลของกัญชา ซึ่งเป็นไปตาม “แนวทางการปฏิบัติด้านการจัดเตรียมสถานที่ การเก็บรักษา และการควบคุมการใช้สาหรับผู้ขอรับอนุญาตปลูก ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา”
๕. รายละเอียดการดาเนินการ แบ่งเป็น ๒ กรณี
๕.๑ กรณีปลูกเพื่อประโยชน์ของทางราชการ การแพทย์ อย่างน้อยต้องมีรายละเอียดหัวข้อ
ดงั ต่อไปนี้
๑) ชื่อผู้ขอรับอนุญาต
๒) วัตถุประสงค์การดาเนินการ
๓) แผนการผลิต แผนการจาหน่าย และแผนการใช้ประโยชน์ รวมทั้งมีเอกสารแสดง
รายละเอียดการซื้อขายผลผลิตล่วงหน้าระหว่างฝ่ายเกษตรกร หรือเจ้าของฟาร์ม กับ
ผู้ซื้อผลผลิต
๔) วิธีการดาเนินการ
๔.๑) รายละเอียดของเมล็ดพันธุ์ ส่วนขยายพันธุ์ ชื่อของสายพันธุ์ จานวนเมล็ดพันธุ์ และแหล่งที่มา
๔.๒) วิธีการปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และสถานที่เก็บภายหลังการเก็บเกี่ยว (ซง่ึ วิธีการปลูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการปลูกและการเก็บเกี่ยวท่ีดีของ พืชสมุนไพร Good Agricultural Practices (GAP))
๔.๓) ระยะเวลาในการดาเนินการ
๔.๔) ขั้นตอนการทาลายส่วนอื่นๆของกัญชาท่ีไม่เกี่ยวข้องภายหลังการเก็บเกี่ยว
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ในการประชุมครั้งที่ ๓๙๙-๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
1/3

๔.๕) วิธีการเตรียมสารสกัดและอุปกรณ์ที่ใช้ (ถ้ามี) ๔.๖) การควบคุมคุณภาพสารสกัด (ถ้ามี)
๔.๗) การคานวณปริมาณสารที่ได้ (ถ้ามี)
๔.๘) การทาลายของที่เหลือจากการสกัด (ถ้ามี)
๕) สถานที่ดาเนินการ พร้อมภาพถ่ายและพิกัดสถานท่ีทางภูมิศาสตร์ รวมทั้งหนังสือแสดง กรรมสิทธ์ิ หรือสิทธิครอบครองของสถานที่ปลูกโดยชอบด้วยกฎหมาย (หนังสือให้ความยินยอมจากผู้ให้เช่า หรือ ผู้ให้ใช้ท่ีดิน ในกรณีขอเช่าหรือขอใช้ท่ีดินของบุคคลอื่นในการเพาะปลูก) กรณีมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของ อาคารสถานท่ี ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นต้น
๖) ประวัติการกระทาความผิดของผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการดาเนินการ (เป็นหนังสือรับรองตนเอง) ๕.๒กรณีปลูกเพ่ือศึกษาวิจัยอย่างน้อยต้องมรีายละเอียดหัวข้อดงัต่อไปน้ี
๑) ชื่อโครงการวิจัย
๒) รายช่ือหัวหน้าโครงการและผู้ร่วมโครงการวิจัย
๓) ความสาคัญและท่ีมาของโครงการวิจัย
๔) วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
๕) ขอบเขตของโครงการวิจัย
๖) กรอบแนวคิดของโครงการวิจัย, ทฤษฎี, สมมุติฐาน (ถ้ามี) ๗) การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
๘) แผนการผลิต และแผนการใช้ประโยชน์
๙) วิธีการดาเนินการวิจัย
๙.๑) รายละเอียดของเมล็ดพันธุ์ ส่วนขยายพันธุ์ ชื่อของสายพันธุ์ จานวนเมล็ดพันธุ์ และแหล่งที่มา
๙.๒) วิธีการปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวและสถานที่เก็บภายหลังการเก็บเก่ียว (ซง่ึ วิธีการปลูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการปลูกและการเก็บเกี่ยวท่ีดีของ พืชสมุนไพร Good Agricultural Practices (GAP))
๙.๓) ข้ันตอนการทาลายส่วนอ่ืนๆของกัญชาที่ไม่เก่ียวข้องภายหลังการเก็บเก่ียว ๙.๔) มาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันการร่ัวไหลของกัญชา
๙.๕) วิธีการเตรียมสารสกัดและอุปกรณ์ท่ีใช้ (ถ้ามี)
๙.๖) การควบคุมคุณภาพสารสกัด (ถ้ามี)
๙.๗) การคานวณปริมาณสารท่ีได้ (ถ้ามี)
๙.๘) การทาลายของท่ีเหลือจากการสกัด (ถ้ามี)
๗) ระยะเวลาการดาเนินโครงการวิจัย
๘) สถานที่ดาเนินโครงการวิจัย พร้อมภาพถ่ายและพิกัดสถานท่ีทางภูมิศาสตร์ รวมท้ัง
หนังสือแสดงกรรมสิทธ์ิ หรือสิทธิครอบครองของสถานที่ปลูกโดยชอบด้วยกฎหมาย (หนังสือให้ความยินยอม จากผู้ให้เช่า หรือผู้ให้ใช้ที่ดิน ในกรณีขอเช่าหรือขอใช้ท่ีดินของบุคคลอื่นในการเพาะปลูก) กรณีมีการ เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอาคารสถานท่ี ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง เช่น พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นต้น
๙) งบประมาณของโครงการวิจัย
๑๐) ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
๑๑) ลายมือช่ือหัวหน้าโครงการวิจัย พร้อม วันเดือนปี
๑๒) ลายมือชื่อผู้อนุมัติโครงการวิจัย พร้อม วันเดือนปี
๑๓) ประวัติการกระทาความผิดของผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการวิจัย (เป็นหนังสือรับรองตนเอง) ๑๗) เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย
๑๘) หน่วยงานท่ีนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
2/3

๖. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ขอรับอนุญาต
๖.๑) หน่วยงานของรัฐ ท่ีมีหน้าท่ีศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอนทางการแพทย์ เภสัชศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือเกษตรศาสตร์หรือมีหน้าทใ่ีห้บริการทางการแพทย์เภสัชกรรมหรือวิทยาศาสตร์ หรือมีหน้าท่ีให้บริการทางเกษตรกรรมเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือเภสัชกรรม หรือหน่วยงานของรัฐท่ีมี หน้าท่ีในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือสภากาชาดไทย
๖.๒) สถาบันอุดมศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ีมีหน้าที่ ศึกษาวิจัยและจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับทางการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์ ซง่ึ ดาเนนิ การรว่ มกับหน่วยงานรัฐ
ตามข้อ ๖.๑
๖.๓) ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมท่ีรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนซ่ึงจดทะเบียนตาม กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพ่ือสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน หรือสหกรณ์ การเกษตรซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ซึ่งดาเนินการภายใต้ความร่วมมือและกากับดูแลของ ผู้ขออนุญาตตาม ๖.๑ หรือ ๖.๒ และต้องดาเนินการร่วมกับหน่วยงานรัฐตามข้อ ๖.๑
๖.๔) ผู้ขออนุญาตอ่ืนตามที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกาหนดใน กฎกระทรวง ซง่ึ ดาเนนิ การรว่ มกบั หนว่ ยงานรฐั ตามข้อ ๖.๑
ผู้ขอรับอนุญาตทั้ง ๔ ประเภทข้างต้น ในกรณีท่ีเป็นบุคคลธรรมดา ต้องมีสัญชาติไทย และมีถิ่นท่ี อยู่ในประเทศไทยในกรณที่ีเป็นนิติบุคคลต้องจดทะเบียนตามกฎหมายไทยและกรรมการของนิติบุคคลหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นอย่างน้อยสองในสามต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีสานักงานในประเทศไทย
(ข) กรณีผู้รับอนุญาตประสงค์ต่ออายุ พิจารณาใน ๓ ประเด็นดังต่อไปน้ี
๑. ประวัติการถูกดาเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษของผู้ขอรับอนุญาต ต้องไม่เคยมีประวัติ
การถูกดาเนินคดีตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ในส่วนที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดให้โทษใน ประเภท ๕ ซึ่งตรวจสอบโดยกองควบคุมวัตถุเสพติด
๒. ผลการดาเนินงานในคร้ังท่ีผ่านมา โดยสรุปผลการดาเนินงานให้ชัดเจน ตรงตามวัตถุประสงค์ ของการดาเนินการ และข้อมูลบัญชีรับจ่ายยาเสพติดให้โทษรายเดือน และรายปี
๓. ข้อมูลการกระทาผิดเง่ือนไขการอนุญาต
(ค) กรณีผู้รับอนุญาตขอเพ่ิมปริมาณ พิจารณาใน ๒ ประเด็นดังต่อไปน้ี ๑. ปริมาณการปลูก
๑.๑ กรณีปลูกเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ การแพทย์ ต้องสอดคล้องกับแผนการผลิต แผนการจาหน่าย และแผนการใช้ประโยชน์ รวมทั้งมีเอกสารแสดงรายละเอียดการซื้อขายผลผลิตล่วงหน้า ระหว่างฝ่ายเกษตรกร หรือเจ้าของฟาร์ม กับ ผู้ซื้อผลผลิต
๑.๒ กรณีปลูกเพ่ือศึกษาวิจัย ต้องสอดคล้องกับแผนการผลิต และแผนการใช้ประโยชน์
ท้ัง ๒ กรณี พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การพิจารณา อนุญาตและการควบคุมการปลูก การผลิต จาหน่าย นาเข้า ส่งออก และมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ
ในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา
๒. รายละเอียดการดาเนินการ อย่างน้อยต้องมีรายละเอียดหัวข้อ ตามข้อ ๕.๑ หรือ ๕.๒ แล้วแต่กรณี
หมายเหตุ สาหรับการเพิ่มพื้นที่ปลูก ให้พิจารณารายละเอียดตามข้อ (ก) กรณีผู้ขอรับอนุญาตรายใหม่ ในประเด็นข้อ ๑, ๒, ๔, ๕ และ ๖
หมายเหตุ กรณีพื้นที่เพาะปลูกอยู่ในต่างจังหวัด ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ว่าราชการจังหวัด โดย ความเห็นจากคณะกรรมการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งหรือมอบหมายให้พิจารณา หรือคณะทางานจาก ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับจังหวัด : ศอ.ปส.(จ)
3/3