ตำรับยาที่ใช้กัญชาเป็นส่วนประกอบ

ตำรับยาที่ใช้กัญชาเป็นส่วนประกอบ

ตำรายาจากกัญชา ฉบับนี้เป็นเอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น ”ร่างรายการตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบ” เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ตำรับยาจากกัญชาประกอบด้วย
1. ตำรับยาที่มีประสิทธิผล มีความปลอดภัย วิธีการผลิตไม่ยุ่งยากซับซ้อน ตัวยาหาไม่ยากและมีสรรพคุณตำรับที่แก้ปัญหาสาธารณสุข 16 ตำรับ
2. ตำรับยาที่มีประสิทธิผล แต่วิธีการผลิตไม่ชัดเจนและมีตัวยาหายาก 11 ตำรับ
3. ตำรับยาที่เห็นควรให้มีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม 32 ตำรับ
4. ตำรับยาทีมีส่วนประกอบอยู่ในอนุสัญญา CITES และ WHO ประกาศและตัวยา ที่กฎหมายไม่อนุญาตให้ใช้ 31 ตำรับ

ดาวน์โหลดตำรายาจากกัญชาที่นี่

https://drive.google.com/file/d/1PBusAciRlubGbtxem1xNgrFrYocn_IeN/view?fbclid=IwAR0lHBIEshRb17usGo388iI5hFpva3ooNvIazYxyKXGbllUIX9npOUnK3RE

https://drive.google.com/file/d/1PBusAciRlubGbtxem1xNgrFrYocn_IeN/view?fbclid=IwAR0lHBIEshRb17usGo388iI5hFpva3ooNvIazYxyKXGbllUIX9npOUnK3RE