น้ำมัน cbd oil ผิดกฎหมาย หรือไม่

น้ำมัน cbd oil ผิดกฎหมาย หรือไม่

น้ำมัน cbd oil ผิดกฎหมาย หรือไม่

ในประเทศไทย น้ำมัน cbd oil ผิดกฎหมายหรือไม่ น้ำมัน CBD Oil คือ น้ำมันที่สกัดมาจากต้นกัญชา เพื่อใช้ในการรักษาโรคต่างๆ เช่นมะเร็ง ไมเกรน พาคินสัน ฯลฯ โดยที่ มีสาร CBD Canabinoids เท่านั้น ไม่มีฤทธิ์ ที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท  ทำให้ล่องลอยมึนเมา และต้องมี สาร THC น้อยกว่า 0.3% โดยทั่วไป ยังผิดกฏหมายอยู่ แต่ ถ้าใช้เพื่อการแพทย์มีเอกสารรับรองยังสามารถใช้ได้แบบถูกกฏหมาย

น้ำมัน cbd oil ผิดกฎหมายในไทย แต่ใช้ เพื่อรักษาโรคได้ถ้ามีหนังสือจากแพทย์รับรอง

น้ำมันกัญชาสกัด
น้ำมันกัญชาสกัด

   
การใช้กัญชา หรือสารสกัดจากกัญชาที่ถูกกฏหมาย


กัญชา และน้ำมันกัญชา ถือเป็น ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เช่นกัญชา และกระท่อมสามารถผลิต, จำหน่าย และเสพได้อย่างถูกกฎหมาย แต่ทั้งหมดนี้ทำได้เฉพาะทางการแพทย์เท่านั้น เพราะในตัวร่างระบุไว้ว่าหากมีไว้ไม่เกินจำเป็นที่ไว้ใช้รักษาโรคเฉพาะตัว พร้อมได้หนังสือรับรองการใช้งานจากผู้อนุญาต เช่นแพทย์ และทันตแพทย์ก็จะไม่ผิดกฎหมาย รวมถึงการมีไว้ใช้เพื่อปฐมพยาบาลในการคมนาคมบนยานพาหนะต่างๆ ก็จะถูกยกเว้นทางกฎหมายเช่นเดียวกัน

กฏหมายเกี่ยวกับกัญชาในประเทศไทย

 “กัญชา” ถูกควบคุมตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ซึ่งกำหนดให้กัญชา เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เช่นเดียวกับพืชกระท่อม พืชฝิ่น

        กัญชา มีสารออกฤทธิ์สำคัญ คือ เตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC)ซึ่งมีฤทธิ์ต่อสมอง ควบคุมความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมของผู้เสพ ทำให้ผู้เสพมีอาการคล้ายเมาเหล้า เมื่อเสพจะต้องการปริมาณที่มากขึ้น ทำให้ความคิดอ่านช้า และสับสน ประสาทหลอน โดยเฉพาะการเสพกัญชาด้วยการสูบเพียง 4 มวน เท่ากับสูบบุหรี่ 20 มวน (1 ซอง) เสี่ยงเป็นมะเร็งปอดมากกว่าสูบบุหรี่ถึง 5 เท่า
        พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 กำหนดการกระทำความผิดและบทลงโทษเกี่ยวกับกัญชา ดังนี้
        (1) ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 หรือในประเภท 5 เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะได้อนุญาต โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษเป็นราย ๆ ไป ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง 
        (2) ห้ามมิให้ผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 หรือในประเภท 5 

        ข้อหาและโทษทางอาญาในความผิดเกี่ยวกับกัญชา ได้แก่ 
       (1) ผลิต นำเข้า หรือส่งออก มีโทษจำคุกตั้งแต่ 2 – 15 ปี หรือปรับตั้งแต่ 200,000 – 1,500,000 บาท (มาตรา 75 วรรค 1)
       (2) จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
            – จำนวนไม่ถึง 10 กิโลกรัม มีโทษจำคุกตั้งแต่ 2 – 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 40,000 – 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 76/1 วรรค 1)
            – จำนวนตั้งแต่ 10 กิโลกรัมขึ้นไป ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 2 – 15 ปี และปรับตั้งแต่ 200,000 – 1,500,000 บาท (มาตรา 76/1 วรรค 2)
       (3) ครอบครอง มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 76 วรรค 1)
       (4) เสพ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 92 วรรค 1)