กัญชากับโรคระบบทางเดินอาหารอักเสบ

กัญชากับโรคระบบทางเดินอาหารอักเสบ

กัญชากับโรคระบบทางเดินอาหารอักเสบ

ตั้งแต่ปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ และทวาร ล้วนมีตัวรับ CB1 และ CB2 กระจายอยู่ทั่วไป นอกจากนั้น ยังพบตัวอื่นๆที่กัญชาสามารถไปจับได้ เช่น GPR55 , TPRV1 เป็นต้น

ฉะนั้น ในทางทฤษฎีเมื่อมีตัวรับอยู่ กัญชาก็สามารถเข้าไปจับและออกฤทธิ์ได้ ซึ่งปกติร่างกายก็ใช้ตัวรับเหล่านี้ในการจับกับสารกัญชาที่ร่างกายสร้างขึ้นมาอยู่แล้ว เช่น สาร AEA และ 2-AG

โรคในระบบทางเดินอาหารที่สำคัญ เช่น โรคกระเพาะอาหาร โรคลำไส้แปรปรวน (IBS) โรคระบบทางเดินอาหารอักเสบ (IBD) ริดสีดวงทวาร และมะเร็งชนิดต่างๆ

จากข้อมูลข้างต้น เราจึงพบความสัมพันธิ์ระหว่างกัญชาและโรคเหล่านั้น และในอดีตก็มีรายงานการใช้ในคนไข้ลำไส้อักเสบแล้วดีขึ้น

ปัจจุบันก็มีงานวิจัยออกมาสนับสนุนมากยิ่งขึ้น ในสรรพคุณที่กัญชาสามารถบรรเทาอาการหรือรักษาโรคข้างต้น เช่น

ในกลุ่มโรคระบบทางเดินอาหารอักเสบ หรือที่เรียกว่า Inflammatory Bowel Disease ชื่อย่อว่า IBD ซึ่งประกอบไปด้วย 2 โรคหลักๆ คือ Ulcerative Colitis และ Crohn’s Disease

จำง่ายๆ คือ โรคที่ระบบทางเดินอาหารอักเสบ มีกระบวนการอักเสบเกิดขึ้น จะด้วยสาเหตุหรือต้นตอจากอะไรก็ตาม ทุกโรคจะมีกระบวนการอักเสบเกิดขึ้นที่เนื้อเยื่อหรือเซลล์ของระบบทางเดินอาหารตั้งแต่ปากยันลำไส้ เป็นต้น

ในงานวิจัยพบว่า สาร CBD และ THC ในกัญชา หรือ สารสกัดจากกัญชาที่มีสารอื่นๆด้วย สามารถลดอาการของผู้ป่วยที่มีอาการของโรคดังกล่าวได้

สาร THC ไปกระตุ้นที่ตัวรับ CB1 และ CB2 สามารถยับยั้งกระบวนการอักเสบที่เกิดขึ้นในระบบทางเดินอาหารได้

สาร CBD กระตุ้นที่ตัวรับ GPR55 สามารถยับยั้งกระบวนการอักเสบที่เกิดขึ้นในระบบทางเดินอาหารได้

สาร CBD ไปกระตุ้นที่ตัวรับ CB1 และ CB2 สามารถยับยั้งกระบวนการอักเสบที่เกิดขึ้นในระบบทางเดินอาหารได้

สาร CBD กระตุ้นที่ตัวรับ TPRV1 สามารถยับยั้งการหลั่งสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบในระบบทางเดินอาหารได้

จากภาพประกอบจะเห็นว่า ตัวรับกระจายอยู่ทั่วไป และการกระตุ้นของตัวรับเหล่านี้ ก็อาจจะนำไปสู่การยับยั้งกระบวนการอักเสบที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นต้นตอหลักในการเกิดโรคเหล่านี้

และกัญชาก็เข้าไปช่วยเสิรมหรือทดแทน ในกรณีที่ร่างกายไม่สามารถผลิตหรือมีสารกัญชาในร่างกายเพียงพอต่อการต่อสู้กับการอักเสบที่เกิดขึ้น

More Science Less Marketing

ภก.พงษ์ศักดิ์ สง่าศรี