กัญชากับการลดระดับน้ำตาลในเลือด

กัญชากับการลดระดับน้ำตาลในเลือด

ในสหรัฐอเมริกามีจำนวนผู้สูบกัญชาประมาณ 17.4 ล้านคน ซึ่งประมาณ 4.6 ล้านคนสูบเป็นประจำทุกวัน การศึกษาระบาดวิทยาที่ผ่านมาพบว่าในผู้ที่สูบกัญชามีความชุกของโรคอ้วน และโรคเบาหวานต่ำกว่าคนที่ไม่เคยสูบกัญชา แสดงให้เห็นว่าสาร cannabinoid ที่พบในกัญชาอาจมีความสัมพันธ์กับระบบการเผาพลาญของร่างกาย

Ms. Penner และคณะ ทำการศึกษาความสัมพันธ์ของการสูบกัญชากับระดับน้ำตาลในเลือด ในอาสาสมัคร 4657 ราย โดยให้ทำแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ยา พบว่า

  • 579 ราย สูบกัญชาในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา
  • 1975 ราย เคยสูบกัญชามาก่อน แต่ในปัจจุบันเลิกแล้ว และ
  • 2103 ราย ไม่เคยสูบกัญชาเลย

จากนั้นทำการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดหลังจากอดอาหาร 9 ชั่วโมง และประเมินภาวะต้านอินซูลินด้วย HOMA-IR (homeostasis model assessment of insulin resistance)

ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มที่สูบกัญชาในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา

  • มีระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่ากลุ่มที่ไม่เคยสูบกัญชา ร้อยละ 16
  • นอกจากนั้นยังมีค่า HOMA-IR ต่ำกว่าร้อยละ 17
  • ระดับคอเลสเตอรอล HDL สูงกว่า 1.63 mg/dL และมีรอบเอวเล็กกว่า อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทั้งก่อนและหลังการปรับค่าพหุตัวแปร (Multivariate adjustment)รวมถึงตัดข้อมูลที่ได้จากอาสาสมัครที่เป็นโรคเบาหวานออกไป

ส่วนกลุ่มที่เคยสูบกัญชาแต่เลิกแล้ว ไม่พบว่ามีการลดลงของระดับน้ำตาลเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่เคยสูบกัญชา จึงสันนิษฐานได้ว่าผลของกัญชาที่มีต่อระดับน้ำตาลในเลือดจะมีผลเฉพาะช่วงที่ใช้กัญชาอยู่เท่านั้น

จากการทดลองดังกล่าวจึงทำให้มีผู้ทดลองใช้ น้ำมันสกัดจากกัญชามารักษาอาการผู้ป่วยเบาหวาน และมีงานวิจัยหลายตัวที่บ่งชี้ว่า กัญชาสามารถรักษาอาการเบาหวานได้

บทความอื่นๆเกี่ยวกับกัญชาและเบาหวาน

https://xn--12ca0al1bzaa7d8d1ccedh05a9b.com/%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%b2/493

https://xn--12ca0al1bzaa7d8d1ccedh05a9b.com/%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%b2/249