กฏหมายและบทลงโทษเกี่ยวกับกัญชาในประเทศไทย

กฏหมายและบทลงโทษเกี่ยวกับกัญชาในประเทศไทย

กฏหมายและบทลงโทษเกี่ยวกับกัญชาในประเทศไทย

กฏหมายและบทลงโทษเกี่ยวกับกัญชาในประเทศไทย
ของกลางกัญชาอัดแห้ง กฏหมายและบทลงโทษเกี่ยวกับกัญชาในประเทศไทย

 

กัญชาถูกจัดให้เป็นยาเสพติดประเภทที่ 5 ซึ่งมีโทษตามกฎหมายหลัก 4 ประเภท คือ

1.ผลิต นำเข้า มีโทษจำคุกตั้งแต่ 2-15 ปี และมีโทษปรับตั้งแต่ 200,000 – 1,500,000 บาท

2.ครอบครองเพื่อจำหน่าย หากไม่ถึง 10 กิโลกรัม จำคุกตั้งแต่ 2-10 ปี หรือปรับ 40,000 – 200,000 บาท แต่หากมากกว่า 10 กิโลกรัมขึ้นไป มีโทษจำคุกตั้งแต่ 2-15 ปี และมีโทษปรับตั้งแต่ 200,000 – 1,500,000 บาท ทั้ง 2 กรณีอาจมีโทษทั้งจำทั้งปรับ

3.ครอบครอง (อย่างเดียว) มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่หากมีในครอบครองมากกว่า 10 กิโลกรัมขึ้นไป ให้ถือว่าครอบครองไว้เพื่อจำหน่าย

4.เสพ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สถานะกัญชาในไทยในปัจจุบัน

โทษของกัญชาตามกฎหมายประเทศไทย

สถานะกัญชาในไทย